Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DO-SMAKU.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zjemusiebie.pl;
 4. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.zjemusiebie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Produkty – produkty spożywcze, napoje lub inne artykuły oferowane i prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.do-smaku.pl;
 7. Usługodawca – Rolmex – Bis Waldemar Ibron, Kalisz, Al. Wojska Polskiego 15, 62-800 Kalisz, NIP 6221234691
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – składane przez Klienta za pomocą Sklepu zlecenie dostarczenie Produktów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Sklep przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Zamówień za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.do-smaku.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, a także w siedzibie Usługodawcy.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  – podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  – dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

  – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  – korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  – korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  – niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  – korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,

  – korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową
  www.do-smaku.pl i dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptację Zamówienia i zawarcie stosownej umowy z Usługodawcą.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klient może po złożeniu Zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane Zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją Zamówienia Klient powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia oraz wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Uzyskanie faktury VAT po przyjęciu Zamówienia do realizacji nie jest możliwe, jeżeli Klient nie wskazał danych w formularzu Zamówienia.

V. Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Poznania i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Na karcie każdego z oferowanych przez nas Produktów jest określony przewidywany czas jego dostawy.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Dostępne są następujące formy zapłaty za zamówienie:
 • płatność gotówką przy odbiorze,
 • przelew bankowy (na konto Dostawcy)
 • bramka płatnicza imoje.pl (przelew online)

VII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sklep ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje można składać:
 • na piśmie na adres: Rolmex – Bis Waldemar Ibron Al. Wojska Polskiego 15, 62-800 Kalisz
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@do-smaku.pl
 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie – adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli Klient będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi Klienta składającego reklamację, w zależności od sposobu złożenia reklamacji, listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo na adres e-mail.
 5. Klient będący konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji związanej z Zamówieniem, może zwrócić się do właściwego (miejskiego lub powiatowego) rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu prosimy o wskazanie rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady ochrony prywatności Klientów dostępne są w dokumencie “Polityka Prywatności”, który jest dostępny w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Rolmex – Bis Waldemar Ibron, z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego 15, NIP 6221234691

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.- konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

  – konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

  – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu.
 2. W każdym przypadku zmiany Regulaminu, nie ma ona wpływu na prawa Klientów, lub obowiązku Usługodawcy, powstałe przed datą związania Klientów zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Sklepie oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji jego konta.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Bezpieczne zakupy
  Bezpieczne zakupy SSL
 • 14-dniowe prawo zwrotu
  14-dniowe prawo zwrotu
 • Wysyłka już od 48h
  Wysyłka już od 48h
 • Bezpieczne zakupy
  Gwarancja jakościSpecyfikacje i atesty produktów

ciekawostki ze świata przypraw i ziół /blog/

Twoje zakupy
X