Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTENETOWEWGO DO-SMAKU.PL

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania oraz podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych DO-SMAKU.PL

Świadomi zagrożeń i odpowiedzialności wynikającej z przetwarzania danych osobowych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych Klientów. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych stosujemy środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa czy udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

W oparciu o obowiązujące przepisy i doświadczenie specjalistów opracowaliśmy wewnętrzne procedury mające zapewnić należytą ochronę danych osobowych. Regularnie kontrolujemy ich wykonywanie oraz zgodność z obowiązującymi standardami i przepisami.

I. Postanowienia ogólne

 1. Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jako Administrator zobowiązujemy się do ich wdrożenia oraz zaktualizowania niniejszej Polityki prywatności.
 3. Jako Administrator dopilnujemy również, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się wyłącznie przez upoważniony do tego personel, zgodnie z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 21 grudnia 2020 r.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Rolmex-Bis Waldemar Ibron, z siedzibą w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 15, NIP 6221234691
 2. Z firmą  możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@do-smaku.pl  bądź pisemnie na adres: Rolmex-Bis, Al. Wojska Polskiego 15,62-800 Kalisz.

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności serwisu prowadzonego przez DO-SMAKU.PL, np. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej konta użytkownika, zamówienia posiłku czy skorzystania z formularza kontaktowego w serwisie, jest konieczne. Jeśli Klient nie poda tych danych firma nie będzie mogła w pełni umożliwić korzystanie z danej funkcjonalności, np. nie będzie mogła utworzyć i prowadzić konta użytkownika, zrealizować zamówienia lub obsłużyć zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego Klienta.
 2. Powierzone nam dane osobowe przetwarzane są przez DO-SMAKU.PL w celu:
  a) Zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”.
  b) Wypełnienia ciążących na firmie Rolmex-Bis Waldemar Ibron obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”.
  c) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Rolmex- Bis Waldemar Ibron, w tym w celach marketingu i promocji produktów oraz usług firmy Rolmex- Bis Waldemar Ibron w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, bądź w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  d) W pozostałych przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

IV. Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez firmę  Rolmex- Bis Waldemar Ibron następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom biorącym udział w realizacji umowy, działającym na zlecenie firmy w tym: przewoźnikom, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom w zakresie w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy;
  b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Rolmex- Bis Waldemar Ibron świadczącym usługi: płatnicze, informatyczne, księgowe i administracyjne konserwacji systemów teleinformatycznych – na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w zakresie i na okres niezbędny do wykonania danej usługi;
  c) podmiotom obsługującym płatności – w celu umożliwienia im realizacji płatności przez Klienta za zamówienie;
  d) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

V. Okres przetwarzania danych

 1. DO-SMAKU.PL  będzie przetwarzała dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, tj.:
  a) W zakresie realizacji umowy zawartej z firmą Rolmex- Bis Waldemar Ibron przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  b) W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na firmie Rolmex- Bis Waldemar Ibron przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  c) W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Rolmex- Bis Waldemar Ibron i przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Klientów sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  d) W przypadku gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane na podstawie zgody Klientów do momentu wycofania przez Klientów takiej zgody.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez firmę Rolmex-Bis Waldemar Ibron przysługują następujące uprawnienia:
  a) Prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz do uzyskania informacji dotyczących m.in. kategorii i celów przetwarzania tych danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przetwarzania danych, jak również do uzyskania kopii tych danych.
  b) Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz do żądania uzupełnienia danych niekompletnych.
  c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku gdy:
  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  – Klient, którego dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  – dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:
  – Klient, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych osobowych;
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  – firma Rolmex- Bis Waldemar Ibron nie potrzebuje już danych osobowych do swoich celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DO-SMAKU.PL są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą.
  e) Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
  – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, wobec przetwarzania przez Rolmex- Bis Waldemar Ibron danych osobowych do celów wynikających z prawnie chronionych interesów firmy Rolmex- Bis Waldemar Ibron. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez DO-SMAKU.PL, chyba że  firma Rolmex- Bis Waldemar Ibron wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  – wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych do takich celów.
  f) Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  g) Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
  h) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji, gdy jest to konieczne ze względu na podstawy przetwarzania nadrzędne wobec interesów Klienta.

VII. Zasady zbierania danych osobowych.

 1. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale może być niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy.
 2. Udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 3. Spółka nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Jako Administrator firma Rolmex-Bis Waldemar Ibron stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Bezpieczne zakupy
  Bezpieczne zakupy SSL
 • 14-dniowe prawo zwrotu
  14-dniowe prawo zwrotu
 • Wysyłka już od 48h
  Wysyłka już od 48h
 • Bezpieczne zakupy
  Gwarancja jakościSpecyfikacje i atesty produktów

ciekawostki ze świata przypraw i ziół /blog/

Twoje zakupy
X